Regulamin Give Away z Mia Home Passion

Regulamin konkursu FB

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest (dalej: „Konkurs”) „CL Agnieszka Izydorek” (dalej: „Organizator”) z siedzibą w Wiązownej, Majdan 83 NIP 113-212-34-38, REGON 146922960.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na fanpage FACEBOOKa strony https://www.facebook.com/cottonovelove/ (dalej: „Strona konkursowa”).

 5. Konkurs trwa od 17 - 21 maja br. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

 6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora: Katarzyna Napierła oraz Krzysztof Głąbik.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 13 rok życia, przy czym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych, dalej zwane „Uczestnik”.

 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się do Konkursu za pomocą danych z profilu na Facebooku i zezwoleniu na standardowy dostęp do danych Użytkownika (opcja Facebook Login). Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna.

 5. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (wpisanych w formularzu konkursowym) na liście zwycięzców umieszczonej na Stronie konkursowej.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Strony konkursowej.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: napisać w poście konkursowym zgłoszenie z informacją o chęci wzięcia udziału w zabawie.

 3. Każdy Uczestnik może udostępnić na swoim profilu na Facebook’u post z informacją oraz grafiką konkursową oraz zaprosić znajomych do zabawy na profilu Cottonove Love.

 4. Konkurs trwa od 17 - 21 maja br.  w trybie całodziennym.

 5. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

 6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage Cottonove Love w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są wysłać swoje dane w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: agnieszka@cl.net.pl lub w wiadomości na fanpage Cottonove Love.

 8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

 9. Nagrody do Zwycięzców zostaną wysłane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora pełnych danych Zwycięzcy umożliwiających realizację wysyłki nagrody. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski, kurierem pocztex.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.

 11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

 12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Strony konkursowej, w szczególności Uczestników, którzy:

 • a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

 • b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;

 • c. tworzą fikcyjne profile w serwisie Facebook

 • d. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

 • e. którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

 • f. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;

 • g. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod Strony konkursowej, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 2. Każdy wykryty przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

  nagroda główna (dalej: „Nagroda Główna”) przyznawana przez Komisję Konkursową (dalej: „Nagroda Główna”) - dowolny zestaw 20 lampek cotton ball lights + dywan w marokańską koniczynę o rozmiarze 140 x 65 cm ufundowany przez Mia Home Passion http://miahome.pl/

 2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w ust. 1). Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Uczestnik, z chwilą wysłania Opisu udziela Organizatorowi nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone co do czasu i terytorium upoważnienie do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do powyższych Opisów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże Opisów na Stronie konkursowej.

 2. Poprzez nadesłanie odpowiedzi Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Opisów zgłoszonych do zabawy. Uczestnik zapewnia, iż w/w Opisy nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Opisów w zakresie tych praw przez Sponsora.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia Konkursu, w formie pisemnej na adres: CL Agnieszka Izydorek, Majdan 83, 05-462 Wiązowna lub elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@cl.net.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Organizatora do reklamacji Zwycięzcy niezbędne będzie dostarczenie przyznanej Nagrody do Organizatora, Zwycięzca może zostać poproszony przez Organizatora o dostarczenie nagrody na koszt Organizatora na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady dostarczenie Nagrody przez Zwycięzcę byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Zwycięzca obowiązany jest udostępnić nagrodę Organizatorowi w miejscu, w którym nagroda się znajduje.

 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CL Agnieszka Izydorek Majdan 83, 05-462 Wiązowna. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 3. Za odrębną zgodą Uczestnika, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie zgody nie jest wymagane dla udziału w Konkursie

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w dwóch zbiorach danych: „Konkursy i Akcje Promocyjne” (wszyscy uczestnicy Konkursu).

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi odbiór nagrody.

 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. O przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi na Stronie konkursowej.

 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

 4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie